Vol208女神杨晨晨sugar甲米旅拍第二套写真38P杨晨晨爱蜜社

Vol208女神杨晨晨sugar甲米旅拍第二套写真38P杨晨晨爱蜜社

如腹胀不大便,土胜水也,亦当急下。二者俱背恶寒,宜审治之。

厥阴客热,气上冲心,此热在里而气上也。其或结胸证具而烦躁者,不治。

一伤寒,舌上生苔,不拘滑白黄黑,俱用井水浸青布片,于舌上洗净后,用生姜片子时时浸水刮之,其苔自退。张氏所谓承气入胃,阴盛乃亡者,正恐阴盛出外,而误以承气下之,安得而不亡。

所谓躁烦者,先发躁而复发烦也。方论开在的本槌一伤寒,失于汗下,或因汗下后虚,令人气逆不相接续者,名短气,分虚实治之。

未醒者,柴胡桂枝汤。 伤寒郑声,如郑卫之音,不正也。

误下太阳,利不止,脉促,有汗而喘,葛根麻黄黄芩汤;无汗而喘,麻黄杏仁甘草石膏汤。无渴,不可服此药,为大忌。

Leave a Reply