91WWW免费人成网站在线观看

91WWW免费人成网站在线观看

故伤寒伏邪,宜攻邪为主,中暑痎疟,宜扶正为先,则暑化虚而非寒明矣。议补阴益气,以善其后。

此皆立极药品,奈人之不察何!余细维世之用人参以补心,即为补阳也,不知心虽属阳,外阳而内阴,功用在阴,周身阴血俱从火化得来,故色赤。《金匮要略》曰:病疟以月一日发,当以十五日愈。

 要知白者,气也、火也,亦大肠之精也;赤者,血也、水也,亦大肠之液也。又岭外海风异常,稍中人则为病,坐卧易衣时当慎也。

二三剂,或五七剂至十剂后,更以十剂为末,水叠丸。又曰:武王荟暍人于樾下,左拥而右扇之,而天下怀其德。

补阳亦然,有当轻清以扶阳者,大、小建中之类是也;有当温养以扶阳者,甘草干姜汤、理中汤之类是也;有当辛温、辛热以扶阳者,四逆、白通之类是也。然世转风移,近代正伤寒稀少。

既有类中之名,又何以有非风名也。张长沙云:病势已成,可得半愈。

Leave a Reply